ஏற்றுமதிக்கு பொருளை தேர்வு செய்வது எப்படி?

bestin-product-range

ஏற்றுமதி தொழிலில் ஈடுபட விரும்புபவர்கள், இரண்டு முறைகளில் பொருள்களை தேர்வு செய்யலாம்.

ஒன்று, எந்தப் பொருள் தேவை என்று வெளிநாட்டில் கேட்கிறார்களோ அந்தப் பொருளையும்,

இரண்டாவதாக நாம் எந்த பொருளை உற்பத்தி செய்து வருகிறோமோ, அந்த பொருளையும் ஏற்றுமதி செய்யலாம்.

இரண்டும் கூட ஒரு ஏற்றுமதியாளருக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. நம் நாட்டிலும், நம்முடைய சரக்குகளை இறக்குமதி செய்யப்போகும் நாட்டிலும் தடை செய்யப்பட்ட பொருள்களை தவிர, மற்ற எல்லாப் பொருள்களையும் நாம் ஏற்றுமதி செய்ய முடியும்.

2 Comments

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s