வெப்பன் வாங்க, வைத்து கொள்ள, வியாபாரம் செய்ய முழுதகவல்

புதிய துப்பாக்கி (ஆர்ம்ஸ்) லைசன்சை எப்படி எடுப்பது? எந்த விதமான துப்பாக்கி தேவை என்பதை பொருத்து அப்ப்ளிகேசன் பீஸ் மாறும் இதோ விளக்கமாக: Pistol, Revolver and repeating rifle. Rs. 100 Rs.50Rifle Rs. 60 Rs.3022 Bore Rifle (low velocity)…