அமெரிக்காவில் அனைத்து நாட்டவருக்கும் கடன் கிடைக்கும்

Rs.12618 கோடி ருபாய் சிறு மற்றும் நடுத்தர அமெரிக்க ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு கடன் கொடுகிறார்கள் தமிழர்களே, உலகத்தில் எந்த எந்த நாட்டில் இருந்தாலும், எந்த நாட்டு குடிமகனாக இருந்தாலும் அமெரிக்காவில் நீங்கள் நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து இந்த தொழில் கடனை பெற்று மற்ற…