மாகாளிக் கிழங்கு

Decalepis hamiltonii:
மாகாளிக் கிழங்கு:
அதிக அளவில் தேவை உள்ளது, விற்பனைக்கு இருந்தால் தொடர்பு கொள்ளவும். 9943826447 வாட்சப்

மலை பகுதிகளில் வளரும் காட்டு செடி வகையை சார்ந்தது, ஆகவே உங்கள் விவசாய நிலத்திலும் வளரும். மூன்று வருடங்களில் விளைய கூடியது, பயிறிட்டு வளர்த்தால் ஒரு ஏக்கரில் ₹18 லட்சம்வரை லாபம் கிடைக்கும். உங்களிடம் விவசாய இடம் இருந்து மாகாளிக் கிழங்கு செடியை பயிறிட்டு வளர்க்க விரும்பினாலும் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s