முகநூல் வழி தொடர்பு வாய்ப்பு பகிர்வு

உலக தமிழர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் வாய்ப்புகளை (வேலை, தொழில்) பரிமாறிக்கொள்ள உருவாக்கப்பட்ட முகநூல் வழி தொடர்புகள்
முகநூல்
**********

http://www.facebook.com/singaporerajans

Friends 4996 Followed 19125
முகநூல் பக்கங்கள்
*******************
Om Muruga
Likes: 23092
Likes: 6070
World Tamil Embassy உலக தமிழ் எம்பஸி
Likes : 4672
Foreign Job Bank – FJB
Likes: 4273
Canada Visa
Likes: 5383
தமிழர் சந்தை
***************
Likes: 2163
முகநூல் குரூப்புகள்
****************
வெளிநாட்டு வாய்ப்பு (வேலை, படிப்பு, தொழில், சுற்றுலா, பாதுகாப்பு )
MEMBERS 232,550
TAMIL EXIM CLUB / தமிழ் ஏற்றுமதி இறக்குமதி கிளப்
MEMBERS 30322
தொழிலுக்கு நிதி வேண்டுமா? (தனியார் மற்றும் வங்கி கடன்)
MEMBERS 19981

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s