நாம் நடத்தும் வாட்சப் குரூப்புகள்

பல துறைகளில் தமிழர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் உடனடி தொடர்பு கொண்டு வாய்ப்புக்களை பரிமாறிகொள்ள, எடுக்கும் முயற்ச்சியில் வெற்றி பெற பல்வேறு துறைகளில் வாட்சப் குரூப்களை துவக்கி இலவசமாக நடத்தி வருகிறோம். அதில் இனைத்திட கீலே உள்ள லிங்க் உங்களுக்கு உதவும். 257 நபர்களுக்கு மேல் குரூப்பில் இடம் கிடைக்காதோர் tamileximclub@gmail.com ஈ-மெயில் செய்யவும் 1,2,3,4 என்ற புதிய குரூப்பை திறக்க தயாராக உள்ளோம். நீங்கள் விரும்பினால் உங்கள் தொழில் சம்பந்தமான குரூப் திறந்து கொடுக்கப்படும்.

Export Import 1: https://chat.whatsapp.com/9aFi38IwWV3JOtMTACC6DQ

Export Import 2: https://chat.whatsapp.com/6HHJnxQmE8r442c3uHjJ2a

Export Import 3: https://chat.whatsapp.com/1G1EXByFECSIz8uVx1F5xL

Export Import 4: https://chat.whatsapp.com/54WLryADJ7iFUB37eeUJ0i

Export Import 5: https://chat.whatsapp.com/11w2LfNHOz53S5rUqj6F6U

Exim Australia Newzland https://chat.whatsapp.com/9KKFfjO3IiGBK0zkMIqcrc

USED CARS (noBrokers) https://chat.whatsapp.com/AKrba6uESw33grrE6W5YH6

eBook Batch 1 ( No Chat ) https://chat.whatsapp.com/AT9AP71H1qRDx1l0bO2s9K

eBook Batch 2 ( No Chat ) https://chat.whatsapp.com/EAS1WiItQn0DK9i45Z2tLo

eBook Batch 3 ( No Chat ) https://chat.whatsapp.com/INXf76pvQIF3VvxxUGkUKr

Real Estate: https://chat.whatsapp.com/10N7494vc840RoTnUPH7jW

Kuruvi Business: https://chat.whatsapp.com/9L7TmZ8q0Xc8lmvjclklQ5

Hardware CCTV Network Industry: https://chat.whatsapp.com/7WsWh7cd0eT9JWxA9Bt5H4

Technology Industry: https://chat.whatsapp.com/GNfNqzBRBYtDEyl7SgsKuP

Photocopier Sale: https://chat.whatsapp.com/IyiCPb1eir29U2wxQlEEOe

Online Work from Home: (Only for Ladies so special permission needed contact: +91-7339424556)

Mechanical Industry 1: https://chat.whatsapp.com/FDgR552J41sDYcrbJzfdqD

Mechanical Industry 2: https://chat.whatsapp.com/BfUdy2xVYsaFHDZw4EpoQl

Garment Industry: https://chat.whatsapp.com/6XkmlZkmLQy0p3U2jRJy29

Asia 1: (Only for South East Asian mobile numbers)

Asia 2: (Only for South East Asian mobile numbers)

Europe: (Only for South East Asian mobile numbers)

America (S&N): (Only for South East Asian mobile numbers)

Middle East: (Only for South East Asian mobile numbers)

Africa: (Only for South East Asian mobile numbers)

Australia/Oceania: (Only for South East Asian mobile numbers)

மேலை குறிப்பிட்டு உள்ள நாடுகளில் வாழ்வோர் சம்பந்தப்பட்ட குரூப்பில் இனைந்திட கீழ் உள்ள படிவத்தை நிரப்பி அனுப்பவும்:

Furniture Industry: https://chat.whatsapp.com/GnJyn8xUgrT0sjLDQBdR9X

Australia Job & Study 1: https://chat.whatsapp.com/4487dO5MOKIE9e6Wb3wU2D

Australia Job & Study 2: https://chat.whatsapp.com/2rES8eBtsHO8BhOj1J5YEO

Civil Eng Industry 1 https://chat.whatsapp.com/JwiZH9MZVRCF9YAqy8TX3D

Civil Eng Industry 2 https://chat.whatsapp.com/Dxj0PVM6yyp1juEU5jgzzb

Vegi & Fruit: https://chat.whatsapp.com/AH5PPrCqTGjEVpGdMgUey1

Media Industry: https://chat.whatsapp.com/KV7YW0EbDzA7MeXEvzm9YF

Plastic Industry: https://chat.whatsapp.com/BcfklS9SjGCBc8Dmh4Li23

Idly Rice: https://chat.whatsapp.com/6jsDBbJbOZn2OnSkNAcGbn

Ship Building Job 1: https://chat.whatsapp.com/0RAVIfFGzwpEZ67Knk74wD

Ship Building Job 2: https://chat.whatsapp.com/0RAVIfFGzwpEZ67Knk74wD

Foreign Students Visa: https://chat.whatsapp.com/FSW64C7VWlB7TcZYtFZrR4

 Hotel Industry: https://chat.whatsapp.com/BN2CVIA8rfz30qsFp4vplp

Organic Industry: https://chat.whatsapp.com/JWpPSNXEyI8DEFzX4iKmsy

Marriage Alliance: https://chat.whatsapp.com/KW1NXEAL7rMKV9aN8HwOmw

Hospital Industry: https://chat.whatsapp.com/HvFOEWEk5ZC0lRJyDuPv81

China Network: https://chat.whatsapp.com/AYyUT3TJZ1UEjUckLSPSFe

Tours Travel Ticketing: https://chat.whatsapp.com/8JjsmYIiUM4EkDnbHUfaI3

அரசு அலுவல் உதவி மையம்: https://chat.whatsapp.com/3nGm8wrws6a2yBqbXbHMHE

BitCoin & Cripto currencies:

https://chat.whatsapp.com/9aQEvWe3nI1614SmRHhMiu

 

 

 

 

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s