கைவினை பொருள்கள், நவ ரெத்தினம், ஆபரணங்கள், தரை விரிப்புகள்

jew

அகர்பத்தி,
கை வலவி,
பித்தளை பொருள்கள்,
தரை விரிப்புக்கள்,
பான்சி டிரஸ்,
இமிடேசன் ஆபரணங்கள்,
பிக்சர் பிரேம்,
நவ ரெத்தினம் கற்கள்,
செயற்கை வைரங்கள், கலர் கற்கள்,
கைவேலைப்பாடு உள்ள சால்வைகள்,
விளையாட்டு பொருள்கள்,
தங்கம், வெள்ளி நகைகள்,

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s