ஈரானிற்கும் இந்தியாவிற்கும் ஏற்றுமதி வாய்ப்பாக 100 பொருள்கள்

Image

ஈரான் உலகம் முழுவதும் இருந்து இறக்குமதி செய்யும் பொருள்களின் பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்தியாவில் இருந்து உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ஆகும் பொருள்கள் பெயர் பட்டியல் ஒரு வருட கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. சரி இந்த தகவலை வைத்து எப்படி ஏற்றுமதி ஆர்டர் பெற முடியும் என நீங்கள் யோசிப்பது புரிகிறது.

இந்த பட்டியலில் உள்ள 100 பொருள்களில் உங்களால் செய்ய முடிந்த பொருள்களின் பட்டியல், தாயார் செய்யுங்கள் நீங்கள் ஏற்றுமதி செய்ய விரும்பும் விலையை முடிவு செய்யுங்கள். இரண்டும் ரெடி ஆனதும் தமிழ் எம்பஸிக்கு 9943826447 என்ற என்னில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

S.No. HS Code Item Description Iran’s import from the rest of the world (21 March 2011 – 21 January 2012) (US$ 1000)  

India’s export to the rest of the world in 2010(US$ 1000)

1 720610 Ingots, iron or non-alloy steel, of a purity of less than 99.94% iron 2,016,586 4273
2 988703 C.K.D. parts for manufacturing motor vehicles covered by heading No 8703 1,579,341 0
3 100630 Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed 1,014,155 2282450
4 100510 Maize (corn) seed 1,000,788 19865
5 720839 Hot roll iron/steel nes, coil >600mm x <3mm 880,453 74499
6 300490 Medicaments nes, in dosage 670,557 3954777
7 230400 Soya-bean oil-cake&oth solid residues,whether or not ground or pellet 668,903 1652656
8 020230 Bovine cuts boneless, frozen 616,385 1675583
9 170111 Raw sugar, cane 604,045 248316
10 852990 Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28 562,540 77274
11 150710 Soya-bean oil crude, whether or not degummed 555,244 21
12 151190 Palm oil and its fractions refined but not chemically modified 553,660 220
13 870120 Road tractors for semi-trailers (truck tractors) 544,040 15659
14 270400 Coke&semi-coke of coal,lignite o peat,agglomeratd o not,retort carbon 535,593 197912
15 988704 C.K.D. parts for manufacturing motor vehicles covered by heading 8704 517,009 0
16 847989 Machines & mechanical appliances nes having individual functions 415,669 113728
17 847130 Portable digital computers <10kg 412,134 29085
18 870324 Automobiles with reciprocating piston engine displacing > 3000 cc 408,612 4567
19 841199 Parts of gas turbines nes 385,217 120139
20 721391 Hot rolled bar/rod, irregular coils, 381,337 64409
21 080300 Bananas including plantains, fresh or dried 346,586 25053
22 840820 Engines, diesel, for the vehicles of Chapter 87 323,102 20738
23 721632 Sections,I,i/nas,nfw than hot rolld,drawn or extrudd,hght 80mm or more 278,197 2188
24 870323 Automobiles w reciprocatg piston engine displacg > 1500 cc to 3000 cc 269,139 110000
25 100300 Barley 264,211 8080
26 120100 Soya beans 263,178 7640
27 840991 Parts for spark-ignition type engines nes 261,420 165613
28 720917 Cold rolled iron/steel, coils >600mm x 0.5-1mm 246,441 60592
29 721030 Flat rolled i/nas, electrolytically zinc coated >600mm 242,236 4040
30 550330 Staple fibres of acrylic or modacrylic, not carded or combed 225,989 12030
31 841430 Compressors of a kind used in refrigerating equipment 218,152 23300
32 721049 Flat rolled prod,i/nas,plated or coated with zinc,>/=600mm wide, nes 215,945 662542
33 842952 Shovels and excavators with a 360 revolving superstructure 202,446 10132
34 847180 Units of automatic data processing equipment nes 200,060 21635
35 721420 Bars & rods,i/nas,hr,hd or he,cntg indent,ribs,etc,prod dur rp/tar,nes 193,581 9341
36 841810 Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors 193,064 37794
37 852560 Transmission apparatus incorporating reception apparatus 190,543 0
38 902219 Apparatus based on the use of X-rays for other uses 189,998 1447
39 988702 C.K.D. parts for manufacturing buses and minibuses 189,120 0
40 390950 Polyurethanes in primary forms 187,098 16934
41 210690 Food preparations nes 185,186 78925
42 854511 Carbon or graphite electrodes, of a kind used for furnaces 183,838 211316
43 720827 Hot roll steel, coil, pickled >600mm wide 167,041 5462
44 040510 Butter 162,707 14348
45 390311 Polystyrene, expansible 161,279 199
46 481920 Cartons,boxes and cases,folding,of non-corrugated paper or paperboard 158,548 25323
47 401110 Pneumatic tire new of rubber f motor car incl station wagons&racg cars 157,531 94914
48 845011 Automatic washing machines,of a dry linen capacity not exceeding 10 kg 156,024 855
49 310310 Superphosphates, in packages weighing more than 10 kg 154,679 65
50 090240 Black tea (fermented) & partly fermented tea in packages exceedg 3 kg 152,990 570712
51 870840 Tansmissions for motor vehicles 151,151 148680
52 852580 Television cameras, digital camerasand video camera recorders. 149,642 0
53 390120 Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more 148,746 77548
54 720851 Hot roll iron/steel, not coil >600mm x >10mm 145,815 47684
55 847410 Sorting/screening/separatg or washg mach for stone/ores or oth min etc 145,697 9334
56 860210 Rail locomotives, diesel-electric 144,574 5162
57 381121 Lubricatg oil additives cntg pet oils/oils obtaind from bitu minerals 143,032 26264
58 440710 Lumber, coniferous (softwood) 6 mm and thicker 142,070 577
59 841510 Air conditioning machines window or wall types, self-contained 141,051 17073
60 480255 Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or 132,995 33372
61 841480 Air or gas compressors, hoods 132,445 241418
62 870850 Drive axles with differential for motor vehicles 131,846 74405
63 441114 – Medium density fibreboard MDF of wood, of a thickness > 9 mm 130,552 0
64 390110 Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94 129,856 23217
65 400110 Natural rubber latex, whether or not prevulcanised 129,190 25333
66 721012 Flat rolld prod,i/nas,platd or coatd with tin,>/=600mm wide, 127,312 66396
67 480257 Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or 125,480 63197
68 847480 Mach f agglomeratg mineral fuels,mach f foundry moulds of sand etc nes 124,424 11355
69 848180 Taps, cocks, valves and similar appliances, nes 122,421 334443
70 731100 Containers for compressed or liquefied gas of iron or steel 122,149 77020
71 850220 Generating sets with spark-ignition internal combustion piston engines 120,953 6982
72 840999 Parts for diesel and semi-diesel engines 120,327 456612
73 841440 Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing 119,452 31727
74 271019 Light petroleum distillates nes 119,288 21029579
75 870830 Brakes and servo-brakes and partsthereof 115,555 0
76 847170 Computer data storage units 114,931 121672
77 390690 Acrylic polymers nes, in primary forms 113,281 42020
78 400129 Natural rubber in other forms nes 113,263 12249
79 470321 Chemical wood pulp,soda or sulphate,coniferous,semi-bl or bleached,nes 111,528 0
80 300210 Antisera and other blood fractions 111,234 12258
81 020712 Fowls (gallus domesticus), whole, frozen 107,164 2107
82 441193 – Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not agglome 106,560 0
83 721631 Sections,U,i/nas,nfw than hot rolld,drawn or extrudd,hght 80mm or more 105,980 1040
84 840732 Engines,spark-ignition reciprocating,displacg >50 cc but nt more 250cc 105,640 297
85 390210 Polypropylene 104,736 799951
86 848210 Bearings, ball 104,244 41094
87 842951 Front end shovel loaders 100,364 6080
88 401120 Pneumatic tires new of rubber for buses or lorries 99,568 431304
89 730419 – Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron o 98,450 0
90 294190 Antibiotics nes, in bulk 97,672 380496
91 720927 Cold roll iron/steel, not coil>600mm x 0.5-1mm 97,573 7801
92 844630 Machines for weavg fabrics of a width exceedg 30 cm shuttleless type 97,216 1492
93 720211 Ferro-manganese, containing by weight more than 2% of carbon 96,044 101573
94 520100 Cotton, not carded or combed 95,011 2973016
95 901839 Needles, catheters, cannulae and the like, nes 94,959 83737
96 390760 Polyethylene terephthalate 94,608 458378
97 481092 Multi-ply paper and paperboard, coated on one or both sides with kaoli 94,499 5830
98 292610 Acrylonitrile 94,338 1
99 151211 Sunflower-seed or safflower oil, crude 94,309 65
100 292910 Isocyanates 93,391 5431

 

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s