ஆப்ரிகா நாட்டுடன் தொழில் செய்ய ECGC பாதுகாப்பு அளவீடு

Image

Risk coverage

  • ECGC- periodically reviewing all African countries in upgrading those whose risk perception has improved .-Categories
  • A-1:Insignificant risk-
  • A-2:Low risk- 5 countries
  • B-1:Moderalely low risk-2
  • B-2:Moderate risk-9
  • C-1:Moderately high risk-13
  • C-2:High risk-18
  • D:Very high risk-7

India-Africa Economic relation

S.No.

Name of the country

Group

 

Algeria

B 2

 

Angola

C 2 (Restricted Cover)

 

Benin

C 1

 

Botswana

A 2

 

Burkina Faso

C 1

 

Burundi

C 2

 

Cameroon Republic

C 1

 

Cape Verde

C 2 (Restricted Cover)

 

Central African Republic

C 2

 

Chad

C 1

 

Comoros

C 2

 

Congo Republic

C 2

 

Democratic Republic of Congo

D

 

Cote d’ Ivoire

B 2

 

Djibouti

C 1

 

Egypt

B 1

 

Equatorial Guinea

C 2 (Restricted Cover)

 

Eritrea

D (Restricted Cover)

 

Ethiopia

C 2

 

Gabon

C 1

 

The Gambia

C 1 (Restricted Cover)

 

Ghana

B 2

 

Guinea

C 2

 

Guinea Bissau

C 2

 

Kenya

B 2

 

Lesotho

B 2

 

Liberia

D (Restricted Cover)

 

Libya

B 1

 

Madagascar

C 2

 

Malawi

C 2

 

Mali

C 1

 

Mauritania

C 2

 

Mauritius

A 2

 

Morocco

B 2

 

Mozambique

D

 

Namibia

B 2

 

Niger

C 2

 

Nigeria

C 1

 

Reunion Islands

A 2

 

Rwanda

C 2 (Restricted Cover)

 

Sao Tome & Principe

C 2

 

Senegal

C 1

 

Seychelles

C 1 (Restricted Cover)

 

Sierra Leone

D (Restricted Cover)

 

Somalia

D (Restricted Cover)

 

South Africa

A 2

 

Sudan

D

 

Swaziland

B 2

 

Tanzania

C 1

 

Togo

C 1

 

Tunisia

A 2

 

Uganda

C 2

 

Zambia

C 2

 

Zimbabwe

B 2

 

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s