உலக ஏற்றுமதி இறக்குமதி நிலவரம்

ஸ்டான்டார்ட் சார்ட்டர் பேங் உலக வியாபாரம் பற்றி படங்களை வெளியிட்டு உள்ளது.

Image

மேலே உள்ள படம் நாடுகளின் பெரிய ஏற்றுமதியை குறிக்கிறது.

கீழே உள்ள படம் இறக்குமதியை குறிக்கிறது.

Image
ஒவ்வொரு பகுதியின் தேவையும் சில பிரிவுகளாக குறிக்கப்பட்டு உள்ளது. பிரிவுகளின் அருகில் உள்ள நம்பர் அதன் தேவை அளவை குறிக்கிறது.

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s