“வாட் வரி” பற்றி முழு விளக்கம் படித்து பகிருங்கள்:

VAT

“வாட் வரி” பற்றி முழு விளக்கம் படித்து பகிருங்கள்:
——————————
நீங்கள் கொள்முதல் செய்த விலைக்கு கூடுதலாக விற்கும் விற்கும் மதிப்பிற்கு மட்டுமே

VAT(Value Added Tax) எனப்படும் விற்பனை வரி கட்ட வேண்டியிருக்கும். மொத்த மதிப்பிற்கு அல்ல.

எ.கா. நீங்கள் பொருளை வாங்கிய விலை ரூ.1,000 + 5% VAT ரூ.50= ரூ.1,050.

பொருளை விற்கும் விலை 4% லாபம் சேர்த்து ரூ.1,040 என வைத்துக் கொண்டால்,

பொருளை விற்கும் விலை ரூ.1,040 + 5% VAT ரூ.52= ரூ.1,092.

தற்போது நீங்கள் வாடிக்கையாளரிடம் வசூல் செய்த 5% VAT ரூ.52 ல் நீங்கள் கொள்முதல் செய்தபோது கட்டிய 5% VAT ரூ.50 ஐ கழித்து விடுங்கள்.

வசூல் செய்த 5% VAT ரூ.52 – கொள்முதல் செய்தபோது கட்டிய 5% VAT ரூ.50= ரூ.2.

தற்போது நீங்கள் உங்கள் Sales Tax Assessment Circle க்கு செலுத்த வேண்டியது ரூ.2 மட்டும்.
——————–
Via Tamil Chandramohan

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s